תנאי שימוש באתר

 1. הצהרה כללית/ תנאי שימוש באתר האינטרנט
  • אתר האינטרנט mamadiali.co.il עם כל התוכן הקשור אליו, לרבות כל עמודי המשנה השייכים אליו, כל כתובות הדוא"ל וכל תוכנת וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר, והשירותים המוצעים בו, השירותים הניתנים בו, התכנים או כל מידע אחר, לרבות עיצוב האתר, עמודיו פרסומיו וממשקיו, אפליקציות סלולר (אם קיימות) ושירותים נלווים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש או עשויה להתקיים זכות קניין כלשהי (יכונו ביחד להלן: "אתר האינטרנט"), הינו אתר אינטרנט אשר בבעלות חן קורן ע.מ.301004313, שכתובתה : אגריפס 28 ירושלים (להלן" :בעל האתר").
  • תנאי השימוש ("תנאי שימוש" או "תנאים") נועדו על מנת ליידעך אודות זכויותייך וחובותייך במהלך כל שימוש שיבוצע על ידך באתר האינטרנט ו/או בעת רכישת מוצרים ושירותי                                                                                                                                            בעל האתר ו/או כל שירות שיוצע על ידי בעל האתר ככל שיוצע ("מוצרים"). כל שימוש שיעשה על ידך באתר האינטרנט ו/או רכישה של כל מוצר שהוא על ידך מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. אם אינך מסכים עם תנאי שימוש אלו, אנא הימנע מלעשות כל שימוש באתר האינטרנט או לרכוש את המוצרים.
  • בעל האתר רשאי, מעת לעת, ושומר לעצמו את הזכות, להתאים, לשנות, להגביל, להפסיק, או להחליף את אתר האינטרנט ו/או תנאי שימוש אלו בכל רגע נתון. בכל מקרה שבו בעל האתר יתאים, יגביל, ישנה או יחליף את אתר האינטרנט או את תנאי השימוש בו, המשך שימושך באתר ייחשב כהסכמה מלאה מצדך להתאמה ,להגבלה, לשינוי או להחלפה שיבוצעו בו. היה וישונו תנאי שימוש אלו וביצעת כבר הזמנה מבעל האתר, תנאים מתוקנים אלו לא יחולו על הזמנה שכבר בוצעה על ידך בטרם פרסום התנאים המתוקנים באתר. באחריותך לעיין בתנאי שימוש אלו על בסיס קבוע כדי להתעדכן בכל התאמה, הגבלה, שינוי או החלפה שיבוצעו בהם.
  • רכישת המוצרים דרך אתר האינטרנט הינה לבני 18 ומעלה. הינך מצהיר ומאשר כי הינך בן 18 ומעלה. אנא קרא בעיון תנאי שימוש אלו כדי להבטיח שהינך מבין את כל תנאיו.

 

 1. כשירות, הצהרה לגבי בטיחות
  • תנאי שימוש אלו מהווים הסכם בינך ובין בעל האתר. עליך לקרוא תנאים אלו ולהסכים להם בטרם שימוש באתר האינטרנט .אם אינך מסכים לתנאי שימוש אלו ו/או אם אינך כשיר על פי דין, אנא הימנע מלהשתמש באתר האינטרנט.
  • יודגש שוב כי כל שימוש בחשבון דרך אתר האינטרנט על ידי מי שטרם מלאו לו 18 שנה אסור ומהווה הפרה של תנאים אלו.

 

 

 

 1. הרשמה לחשבון באתר האינטרנט (להלן: "החשבון")
  • על מנת שתוכל לבצע רכישה מהאתר עליך להשלים את תהליך ההרשמה לשם קבלת שם משתמש. בעת ההרשמה תתבקש למסור פרטים הנדרשים לביצוע הרכישה מהאתר, לרבות את שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל שלך, מספר הטלפון שלך ואמצעי תשלום. עליך לספק מידע מלא ומדויק אודותייך במהלך תהליך ההרשמה, והינך מתחייב לעדכן מידע זה לאלתר בכל מקרה בו יחול בו שינויים.
  • הנך מצהיר בזאת בעצם הרשמה לאתר, כי כרטיס החיוב באמצעותו מבוצעת העסקה שייך לך, או שאתה פועל תחת הרשאה מפורשת מטעם בעל הכרטיס, כי הכרטיס הינו בתוקף וכי הנך מורשה על פי כל דין ו/או הסכם עם מנפיק כרטיס האשראי לבצע עסקה בסכום העסקה הרלוונטי באמצעות הכרטיס, וכי הנך הוא בן 18 שנים ומעלה.
  • בעל האתר ישתמש במידע אודותייך בהתאם למדיניות הפרטיות של הבעל האתר, הנכללת בתנאי שימוש אלו.
  • הינך מתחייב לעשות שימוש אישי וסביר בחשבונך.
  • בעל האתר רשאי, בין היתר, שלא לטפל בהזמנות חלקיות, חסרות או חשודות ככוזבות לפי שיקול דעתו הבלעדי. הרשמה על-ידי משתמש מהווה גם מתן הרשאה מטעם המשתמש לבעל האתר להעביר פרטי המשתמש לגורמים הזקוקים למידע כאמור על מנת לבצע ו/או להשלים את העסקה על-פי ההזמנה.
  • בעל האתר איננו מחויב להתקשר עם כל משתמש שנרשם לאתר, ולכל מי שביקש להרשם כאמור וסורב, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד בעל האתר, ו/או מי מטעמו, בשל כך.
  • בעל האתר אינו מתחייב כי בכל רגע נתון, כי כלל המוצרים ו/או השירותים המוצגים באתר יהיו זמינים. במידה ומסיבה כלשהי, אשר אינה תלויה במשתמש, לא תהיה אפשרות מטעם בעל האתר לספק את השירות ו/או המוצר שהזמין המשתמש בעל האתר מתחייב לבטל את החיוב הכספי בו חויב המשתמש, אם וככל שחויב. מעבר לביטול כאמור והשבת התמורה למשתמש כאמור אין ולא תהיה למשתמש כל עילה לקבלת פיצוי נוסף כלשהו.
  • תכולת הקופסאות המוצגות באתר, עשויה להשתנות בהתאם לעונה ולמצאי חומרי הגלם בשוק והתמונות המוצגות באתר הן לשם המחשה בלבד.
  • בכל הנוגע למוצרים הכלולים בתכולה של קופסא מהשוק – בכל מקרה בו לא תהיה לבעל האתר אפשרות לספק מוצר כזה או אחר, אשר כלול ברשימת המוצרים הנכנסים לקופסא, וזאת מסיבה שאינה תלויה במשתמש, אזי יהיה רשאי בעל האתר, להחליף את המוצר הספציפי במוצר חלופי אחר על פי שיקול דעתו הבלעדי ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין.
  • כל המוצרים הכלולים במארזים הנמכרים על ידי בעל האתר, הינם כשרים. הכשרות כוללת כשרות צוהר, חתם סופר, מהדרין וכיו"ב. לפרטים נוספים בדבר הכשרות של המוצרים במארזים השונים ולבקשות מיוחדות בעניין ניתן לפנות לבעל האתר בדוא"ל שכתובתו koofsah@gmail.com או בטלפון מספר 050-7875684.

 

 

 1. ביטול החשבון

בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את הגישה, להקפיא, להשבית, לבטל ו/או למחוק את חשבונך מכל סיבה שהיא. במקרה שבו החשבון שלך מוקפא, מושבת, מבוטל או נמחק, האפשרות היחידה שבידך היא לבקש החזרה של חשבונך על ידי יצירת קשר עם בעל האתר דרך טופס יצירת קשר.

 1. תקשורת אלקטרונית
  • עם הרשמתך לאתר הינך מסכים לכך שבעל האתר, ישלח לך, מעת לעת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי, הודעות אלקטרוניות או כל הודעה מסוג אחר, לרבות דבר פרסומת בנוגע לחשבונך באתר זה, לבעל האתר ו/או למוצריו ו/או לשירותים המוענקים על ידו. הודעות אלקטרוניות אלו יישלחו לכתובת הדוא"ל שלך שנמסרה לבעל האתר במהלך ההרשמה ו/או לכתובת הדוא"ל המשויכת לחשבון שלך .תכני ההודעות שישלחו כאמור יהיו תקפים בעת שליחתם, ללא קשר למועד שבו תקבל אותם או למועד בו תקרא אותה. תוכל להפסיק לקבל הודעות כאמור בכל עת עם מסירת הודעת הסרה מרשימת התפוצה שתשלח על ידך לבעל האתר בכתב.
  • כתובת הדוא"ל שנמסרה תשמש רק את  בעל האתר  (ו/או מי מטעמו) ולא תימכר, תשותף או תיחשף בצורה אחרת לצדדים שלישיים, זולת אלו המותרים בכפוף למדיניות הפרטית שלנו ,ובכפוף להסכמתך המפורשת. יובהר כי חברות קשורות לבעל האתר לא ייחשבו בהקשר זה כצדדים שלישיים.
  • תוכל לבחור להפסיק לקבל הצעות אלו בכל רגע נתון על ידי משלוח מייל לכתובת דוא"ל koofsah@gmail.com או באמצאות לחיצה על הכפתור "הסר" בגוף הודעת הדוא"ל שנשלחה אליך.

 

 1. התחייבויות המשתמש באתר ודרכים ליצירת קשר עם הבעל האתר
  • ככל והנך מעוניין תוכל לשלוח לבעל האתר תגובות או הודעות אחרות דרך דף יצירת קשר באתר האינטרנט או דרך הדואר האלקטרוני. הינך מתחייב שלא לשלוח לבעל האתר תוכן בלתי חוקי, לא הגון, מאיים, מבזה, מפר פרטיות, מפר זכויות קניין רוחני או מזיק בצורה אחרת לצדדים שלישיים, תוכן אשר מעורר התנגדות או חומר המכיל וירוסים, תעמולה פוליטית, שידול מסחרי, מכתבי שרשרת, דיוור המוני, או כל צורה אחרת של "דואר זבל".
  • הינך מתחייב שלא לעשות שימוש בכתובת דוא"ל שאינה שלך ו/או להתחזות לצד שלישי – אדם או בעל האתר, ולא לרמות את הבעל האתר בכל דרך או צורה אחרת את הבעל האתר לגבי מקור ההודעה. הודעות המפרות את ההגבלות המפורטות בסעיף ‎1 לעיל מהוות הפרה של תנאי שימוש אלו ועשויות להוביל לסגירת חשבונך, על פי שיקול דעתו הבלעדי של הבעל האתר.
  • מוסכם כי כל חומר או הודעות שיימסרו על ידך לבעל האתר באמצעות אתר אינטרנט זה לא ייחשבו סודיים. על ידי מסירת כל תוכן שהוא לבעל האתר דרך אתר האינטרנט, הינך מעניק לבעל האתר היתר, בלתי חוזר, לא מוגבל במקום ו/או בזמן ופטור מתמלוגים, לעשות שימוש בתוכן זה לכל מטרה שהיא, לרבות אך לא רק, היתר לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, להעביר, לשדר ולהציג את התוכן.
  • כל המידע הנמסר על ידך לבעל האתר מותר לשימוש על ידי בעל האתר בכל צורה שהיא, לרבות שכפול, העברה, פרסום או שידור ללא מתן פיצוי. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לערוך או לסרב לפרסם תוכן שנמסר לו על ידך. הוראות פסקה זו תחולנה גם לאחר ביטול תנאי השימוש האלו ללא הגבלה בזמן ועל פי דין.

 

 1. מדיניות שירותים מחירים ותשלום
  • הינך מתחייב לשלם לבעל האתר בגין כל המוצרים שנרכשו על ידך באמצעות הזמנות שביצעת דרך אתר האינטרנט.
  • המחירים המופיעים לצידו של כל מוצר מייצג את מלוא המחיר לצרכן והכל כמפורט בדף המוצר עצמו.
  • דמי המשלוח אינם כלולים במחיר המוצר ויחוייבו בנפרד.
  • כל המחירים נקובים בשקלים חדשים, ללא קשר למקום שבו בוצעה או נשלחה ההזמנה בתוספת מע"מ כחוק, אלא אם צויין אחרת מפורשות.
  • רכישותיך באתר האינטרנט עשויות להיות נתונות גם למסים, לרבות מע"מ או מסים או היטלים אחרים על פי דין. תשלום המיסים וההיטלים הינו באחריותך אלא אם מסים או היטלים אלו נגבו על ידי הבעל האתר בעת התשלום על ידך. במקרה זה, בעל האתר יעביר את המסים ו/או ההיטלים שנגבו ממך לרשות הרלוונטית בהתאם להוראות הדין החל.

הזמנת מוצרים למשלוח בישראל

 • הזמנות הנקלטות במערכת בעל האתר באמצעות האתר, עד ליום שני בשעה 10:00 בבוקר לכל המאוחר, יסופקו ביום שלישי שבאותו שבוע. כל הזמנה אשר תבוצע לאחר מכן, דהיינו לאחר השעה 10:00 בבוקר של יום שני ועד ליום חמישי בשעה 10:00 בבוקר לכל המאוחר, – תסופק עד ולא יאוחר מיום שישי שבאותו שבוע, אלא אם הלקוח ביקש כי מועד המשלוח יהיה שונה, והדבר אושר על ידי בעל האתר. הזמנים כאמור הם לפי שעון ישראל.

בחגים, ימי שבתון וכיו"ב יחולו שינויים בלוחות הזמנים למשלוח, אשר יעודכנו באתר.

 • בכל מקרה בו תידרשנה הבהרות מאת המשתמש בקשר עם ההזמנה, אזי המועדים כאמור, יספרו מהמועד בו ימסור לבעל האתר את מלוא המידע הדרוש לו לצורך ביצוע ההזמנה.
 • דמי עלות המשלוח יהיו בהתאם ליעד אליו מבוצעת ההזמנה, בהתאם לעלויות המפורטות באתר, ושיעודכנו במחיר לתשלום בעבור העסקה. לא יבוצעו משלוחים ליעד שמקומו דרומה ממצפה רמון, אלא אם יסכים לכך בעל האתר ובתנאים שיובהרו למשתמש עובר למועד הרכישה.

הזמנת מוצרים למשלוח אל מחוץ לישראל – קטגורית  Box from Jerusalem באתר

 • הזמנות לחו"ל – נשלחות באמצעות שירותי חברת UPS ובהתאם לתקנון המשלוחים שלה מגבלותיו, ולוחות הזמנים להם מתחייבת החברה בין היתר, לפי המפורט באתר ups.com. בעל האתר אינו אחראי למועד האספקה במען.
 • עלות המשלוח לחו"ל כלולה בעלות החבילה שנבחרה, לפי מספר המוצרים.
 • כל תשלום מכס, או תשלום נוסף, אשר ידרש (אם ידרש) מטעם מדינת היעד – יחול על הלקוח או על מי מטעמו, לפי בקשתו וישולם על ידו בלבד. לבעל האתר, אין כל אחריות ו/או חבות לתשלום מכס או כל תשלום נוסף, הנדרש על ידי מדינת היעד, ככל שיהיה כזה ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כלפי בעל האתר או מי מטעמו.
 • המשתמש מצהיר כי ידוע לו, שלעתים מדיניות מכס במדינות שונות כפי הנקבעת מעת לעת, עלולה לשלול כניסת החבילות ו/או הפצתן במדינת היעד. בכל מקרה, בו על פי מדיניות המכס של מדינת היעד, לא ניתן בשום דרך לקבל החבילה, גם לא כנגד תשלום מכס ו/או תשלום נוסף (אשר יחולו על הלקוח או מי מטעמו וישולמו על ידו בלבד כאמור), יזכה בעל האתר את המשתמש בגין עלות החבילה בלבד. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי במקרה כאמור לו ו/או למי מטעמו לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כנגד בעל האתר וכי לא יהיה זכאי לכל פיצוי ו/או תשלום מעבר לזיכוי במחיר עלות החבילה כאמור.

"איסוף עצמי"

 • איסוף עצמי יעשה בתיאום מראש בלבד עם בעל האתר בדרכי ההתקשרות שלהלן:

7.13.1 דוא"ל לכתובת koofsah@gmail.com.

7.13.2 בטלפון מספר 050-7875684.

איסוף עצמי יתאפשר לכל הפחות בחלוף 2 ימי עסקים ממועד ביצוע ההזמנה.

מנוי שנתי – "Box from Jerusalem"

 • הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי ידוע וברור לך, שברכישת מנוי שנתי, תכולת הקופסאות נקבעת על ידי בעל האתר בלבד, ומשתנה בהתאם לנושא החודשי שיקבע על ידו ואין ולא יהיו לך כל טענות ו/או תביעות ו/או דרישות בקשר לכך.

 

 1. מדיניות ביטול והחזרה
  • משתמש שביצע עסקה באתר ומעוניין לבטלה יוכל לעשות כן, לכל המאוחר שני ימי עסקים קודם למועד האספקה המתוכנן בדרכים הבאות:

8.1.1   באמצעות דוא"ל לכתובת koofsah@gmail.com.

8.1.2   בדואר רשום לכתובת תשבץ 7 ירושלים.

8.1.3   בשיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות שמפעיל בעל האתר שמספרו 050-7875684.

 • בהודעת ביטול כאמור, יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ומספר ההזמנה.
 • במקרה של ביטול רכישה רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם וכן דמי סליקת אשראי אם נגבו.
 • לא ניתן יהיה לבטל עסקה במועד מאוחר יותר מהקבוע לעיל .
 • הואיל ומדובר במוצרי מזון, הרי שבהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א- 2010, אין ולא ניתן יהיה לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצרים ו/או להעניק החזר כספי על רכישות שבוצעו באתר וסופקו ללקוח.

ביטול מנוי שנתי – "Box from Jerusalem" – תנאים מיוחדים והגבלות

 • ביטול מנוי יוכל להיעשות בדרכים הבאות:

8.1.1   באמצעות דוא"ל לכתובת koofsah@gmail.com.

8.1.2   בדואר רשום לכתובת תשבץ 7 ירושלים.

8.1.3   בשיחת טלפון למוקד שירות הלקוחות שמפעיל בעל האתר שמספרו 050-7875684.

 • ביטול מנוי לפני תום תקופה בת 6 החודשים יחוייב בעלות דמי ביטול בשווי של 50% מהתשלום החודשי למנוי, כפול מספר החודשים שנותרו במנוי וזאת עד לתום תקופת מנוי של שישה חודשים.
 • ביטול מנוי לאחר תקופה בת 6 חודשים, לא יחוייב בדמי ביטול.

 

 1. מכירה חוזרת של מוצרים או שימוש אסור אחר
  • הינך מתחייב שלא למכור, להפיץ או להעמיד לרשות אחרים, או להשתמש או לנצל בצורה אחרת לכל מטרה מסחרית שהיא (לרבות אך לא רק, בתחרויות, בהגרלות ו/או בתחרויות פרסים) כל חלק שהוא של המוצרים שנרכשו מאתר האינטרנט או שהושגו בצורה אחרת מבעל האתר או מנציג של הבעל האתר ללא אישור מראש בכתב מנציג מורשה של בעל האתר.

 

 1. שימוש באתר על פי דין; פיצוי ושיפוי
  • הנך מצהיר, כי לא תשתמש באתר ו/או בשירותים הנמצאים בו כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו מוסרי ו/או אינו בהתאם לתנאי השימוש, וכן מתחייב לא להשתמש באתר באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים. מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של בעל האתר על פי כל דין ו/או הסכם, במקרים בהם בעל האתר יחשוש כי שימוש של משתמש באתר אינו עולה בקנה אחד עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, בעל האתר רשאי (אך לא חייב) להתחקות אחר השימוש אותו יעשה באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגות המשתמש באתר לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר, כי הינם נפגעים מפעילות המשתמש, וכן כל פעולה אחרת אשר בעל האתר ימצא לנכון. המשתמש מצהיר כי לא יהיה רשאי לפרסם, ו/או למכור מוצרים או שירותים כלשהם במסגרת שימושו באתר.
  • הינך מתחייב כי כל שימוש שיעשה על ידך ו/או על ידי מי מטעמך בכל מוצר של בעל האתר יהא בהתאם להוראות כל דין, לרבות אך לא רק, החוקים והתקנות, כפי שיתוקנו ויותקנו מעת לעת, הקשורים לשימוש במוצרים, למכירה, למכירה מחדש, לשיווק, לפרסום ו/או לצורות אחרות של קידום מכירות.
  • הינך מתחייב לפצות ולשפות את בעל האתר בגין כל נזק שייגרם על ידך לבעל האתר ו/או לחברות קשורות ו/או למי מטעמן, ופוטר את בעל האתר ו/או חברות קשורות ו/או מי מטעמן לרבות, אך לא רק, מנהלים, עובדים, קבלנים ו/או נושאי משרה בהם, מפני כל תביעה, חבות, נזק, הפסד, חובה, עלות, חוב, הוצאה, לרבות הוצאות, שכר טרחה והוצאות שמקורם בקנסות ו/או פעולות אכיפה הנובעות או קשורות ל:
   • שימושך או גישתך לכל מוצר של בעל האתר או לאתר אינטרנט זה, לרבות כל הנתונים והתכנים שנשלחו או התקבלו על ידך;
   • הפרת כל אחד מן התנאים האלו על ידך, לרבות אך לא רק, הפרה מצדך של הצהרות ואחריות או חובות.
    • הפרה של כל זכות של צד שלישי, לרבות אך לא רק, כל זכות של פרטיות או זכויות קניין רוחני.
    • הפרה מצדך של הוראת דין לרבות כל חוק, כלל או תקנה.
    • כל תוכן הנשלח דרך חשבונך, לרבות מידע מטעה, כוזב או לא מדויק.
    • התנהגות זדונית מצדך.
    • כל גישה ושימוש של צד אחר באתר האינטרנט תחת שם המשתמש או הסיסמא שלך, או קוד אבטחה רלוונטי אחר שלך.

 

 • קישורים לצדדים שלישיים
  • אתר אינטרנט זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים. בכפוף להוראות הדין החל, בעל האתר אינו אחראי לתכנים בקישורים אלו.
  • כניסתך לאתרי אינטרנט אלו המופעלים על ידי צדדים שלישיים היא באחריותך בלבד. יובהר כי תנאי שימוש שונים עשויים לחול על כל אתר אינטרנט של צד שלישי .

 

 • הצהרת הפרטיות

למידע נוסף כיצד אנו משתמשים ומגֵנים על המידע האישי שלך שמסרת דרך אתר האינטרנט שלנו, אנא לחץ כאן כדי לעיין במדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט. לתשומת לבך בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות שלו בכל עת.

 

 • הדין החל, סמכות שיפוט
  • תנאי שימוש אלו יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ומפורשים לפיהם, ללא קשר לעקרונות של ברירת דין.
  • בתי המשפט במחוז תל אביב ישמשו כסמכות השיפוט המקומית הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתנאי שימוש אלו או הקשור אליהם. הינך מסכים לא להגיש תביעה לסמכות שיפוט אחרת והינך מסכים במפורש לוותר על כל הערעורים בפני סמכויות שיפוט אלו .
  • הינך מסכים שכל עילת תביעה שתעמוד לזכותך הנובעת מתנאי שימוש אלו או משימושך באתר האינטרנט ו/או כל עילה שקשורה אליהם, תובא על ידך בסמוך לאחר קרות העילה, בכפוף להגבלות הקבועות בדין, ולא, מוסכם על ידך כי כל עילת תביעה שתעמוד לזכותך נגד בעל האתר תבוטל לצמיתות.

 

 • אחריות וויתור על תביעות

הינך מסכים בזאת לאמור להלן, עד למידה המרבית המותרת בחוק:

 • לוותר על כל תביעותיך בהווה או בעתיד נגד הבעל האתר או נגד מי מטעמו לרבות, אך לא רק, כל אחד ממשווקיו ו/או ספקיו, הנובעות משימוש באתר האינטרנט וממוצרי בעל האתר;
 • לפטור את בעל האתר ו/ או כל אחד ממשווקיה ו/או מספקיה ו/או מי מטעמם מכל חבות על כל הפסד, נזק, פגיעה ו/או הוצאה כספית שתחול עליך ו/או על כל מי מטעמך אשר נגרמו כתוצאה משימוש באתר האינטרנט ו/או המוצרים, מכל סיבה שהיא, לרבות רשלנות או הפרת החוזה מצד בעל האתר, בתוכן המוצג באתר האינטרנט או של כל מוצר. מוסכם כי במקרה של מוות או נבצרות, תנאים אלו יחולו ויחייבו את יורשיך, קרובי משפחתך, אפוטרופוסיך, מנהלי עיזבונך, מוטביך ונציגיך .אתה ובעל האתר מסכימים כי עשויות להתגלות בעתיד תביעות ועובדות נוספות או שונות מאלו שידועות עתה או מאלו שכל אחד מן הצדדים האמין בקיומן, על אף האמור הינך מסכים לוותר על כל תביעותיך בהווה או בעתיד נגד בעל האתר ו/או מטעמו, לרבות אך לא רק, חברה בבעלותו ו/או בשליטתו של בעל אתר, חברות בת ,חברות אם או כל חברה קשורה אליו, שלוחותיו, משקיעיו, סניפיו או גורמים הקשורים אליו או הפועלים עבורו ו/או מטעמו ו/או בשמו לרבות מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל – נגד המנהלים, הספקים, העובדים, בעלי המניות, השותפים, היועצים, הסוכנים, עורכי הדין.

 

 • סימני מסחר וזכויות יוצרים
  • אתר האינטרנט מציג סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, טקסטים, מוצרים, מארזים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים שהינם רכושם של הבלעדי של בעל האתר ו/או חברות קשורות ו/או מעניקי הרישיונות שלו ו/או מי מטעמן. אתר אינטרנט זה עשוי להכיל גם סימני מסחר, סימני שירות, סמלים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים של צדדים שלישיים אחרים. כל אותם סמלים מסחריים, סימני שירות, סמלילים, טקסטים, תוכנה, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, וידאו ונתונים הם רכושם של בעליהם, והינך מסכים לא להשתמש בהם בכל צורה שהיא ללא אישור מראש מהבעלים הרלוונטי .אתר אינטרנט זה וכל תוכנו מוגנים בזכויות יוצרים, בסמלים מסחריים ובחוקים אחרים של ישראל, ארה"ב ומדינות אחרות.
  • שימוש בחומר מאתר אינטרנט זה – כל התכנים באתר אינטרנט זה, לרבות אך לא רק, טקסטים, קבצים, גרפיקה, תצלומים, תמונות, תרשימים, מוזיקה, מרכיבי מוזיקה, וידאו, עבודות אודיו-ויזואליות ונתונים המצויים באתר אינטרנט זה (להלן: "חומר"), הינם רכושם ובבעלותם של בעל האתר או של מעניקי הרישיונות שלו, ומוגנים בדיני קניין רוחני ואחרים, לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ו/או חוקים אחרים.  הינך מודע לך ומצהיר במפורש כי ידוע לך שאסור לך לעשות בהם כל שימוש ו/או כל פעולה מכל מין וסוג שהוא, לרבות בין היתר:: שכפול, העתקה ,שינוי, הצגה, התאמה, פרסום, תרגום, ביצוע בפומבי, העמדה לרשות הציבור, העברה, שידור, הפצה, מתן רישיון, מכירה ,יצירת עבודות נגזרות של החומר, או הענקתו במתנה, במלואו או בחלקו.
  • שימושך באתר אינטרנט זה הוא על אחריותך הבלעדית.

החומר באתר אינטרנט זה ניתן כמות שהוא  ("as is") ובהתאם לזמינותו .("as available") אף על פי שבעל האתר עושה את כל המאמצים המתקבלים על הדעת להבטיח כי תוכן האתר מעודכן ומתוקן,  בעל האתר אינו ערב לדיוק של כל תוכן שהוא. החומר הכלול באתר אינטרנט זה עשוי להכיל אי דיוקים וטעויות הקלדה. הינך מסכים לכך שבעל האתר אינו מחויב להציג תוכן שנמסר לאתר האינטרנט על ידך או על ידי אחרים, ואינו אחראי על תוכן זה .בעל האתר  רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לסרב לפרסם או לערוך תוכן שנשלח לו . בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תוכן מכל סיבה שהיא, אולם אינו אחראי לכל כשל או עיכוב בהסרת תוכן זה. שינויים מוכנסים מעת לעת באתר האינטרנט ועשויים להתבצע בכל עת. הורדת כל חומר שהוא מאתר אינטרנט זה על ידך נתונה לשיקול דעתך והיא על אחריותך בלבד.  הינך נושא באחריות בלעדית לכל נזק שנגרם למערכת המחשב שלך או לנתוניך כתוצאה מהורדת חומר זה.

 

 • .הגבלת אחריות
  • מוצרי הבעל האתר כמו גם אתר אינטרנט זה מסופקים כמות שהם ("as is") ובהתאם לזמינותם ("as available")  שימוש בהם הוא באחריותך בלבד.
  • בעל האתר ו/או כל חברה בבעלותו ו/או בשליטתו, חברות בנות, חברות אם, מעניקי הרישיונות שלו ו/או מי מטעמם אינם אחראים כדלקמן:
   • לכך שהתוכן או המידע באתר האינטרנט הינו המידע שלם, מדויק, הולם, אמין, שימושי, מתוזמן או נכון.
   • לכך שהמוצרים המוצגים באתר אינטרנט זה יעמדו בדרישותיך.
   • לכך ששירותי האתר יהיו זמינים בכל זמן או מקום נתון, יינתנו כסדרם ללא הפרעות או יהיו מאובטחים.
   • לכך שאתר אינטרנט זה, יהיה נקי מווירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים.
  • כל תוכן שיורד או יושג על ידך בצורה אחרת על ידי שימושך באתר האינטרנט – הינו באחריותך בלבד. בעל האתר אינו ערב, תומך, מתחייב או נוטל אחריות על כל מוצר או שירות המפורסם או מוצע על ידי צד שלישי דרך השירות או כל אתר אינטרנט או שירות המקושרים בהיפר-קישור., ו- בעל האתר לא יהיה צד או אחראי בכל צורה שהיא בכל עסקה שנערכת בינך ובין ספקים צד ג' של המוצרים או השירותים.
  • ככל וסעיף מבין סעיפי הגבלת אחריות מסוים סותר את הוראות הדין, ייתכן כי הסעיף כאמור עשוי שלא לחול עליך.

 

 • .שונות
  • אפשרות הפרדה: מונח או הוראה בתנאים אלו שיתגלו כבלתי תקפים או כבלתי ניתנים לאכיפה יוסרו מתנאי שימוש אלו ולא ישפיעו על תוקפן או אפשרות האכיפה של יתר תנאי השימוש.
  • הסבה: תנאים אלו, וכל זכות או רישיון המוענקים בזאת, לא יועברו או יוקצו או יוסבו על ידך, אך יכולים להיות מוסבים על ידי בעל האתר ללא הגבלה. עם זאת, כל זכות שהיא המושגת על ידך בטרם הסבה זו לא תושפע מכך. כל העברה או הסבה שבוצעו תוך הפרת האמור בזאת ייחשבו לחסרי תוקף.
  • אף ויתור מצד בעל האתר על כל הפרה שהיא של הסכם זה לא ייחשב תקף, אלא אם הוא ניתן על ידי בעל האתר בכתב.
  • הינך מסכים לכך שתנאי השימוש, השירות, מדיניות הפרטיות והאחריות שלנו הנכללים במסמך זה בדרך של הפניה מהווים הסכמה מלאה בינך ובין בעל האתר באשר לאתר האינטרנט ויחסיך עם בעל האתר ולכך שלא יהיו הבנות ,הסכמים והצהרות נוספים בהתייחס לאתר האינטרנט שאינם מפורטים בתנאי שימוש אלו.
  • כל הודעה הנדרשת או מותרת בכפוף לתנאי שימוש אלו תישלח בכתב, דרך דואר רגיל או דואר אלקטרוני של בעל האתר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

השאירו פרטים כדי שנוכל לספר לכם ראשונים על מבצעים והטבות

Open chat
דילוג לתוכן